<rt id="5gfjo"></rt>

 • <i id="5gfjo"></i>
    <ruby id="5gfjo"><progress id="5gfjo"></progress></ruby>
    <strong id="5gfjo"></strong>

    1. 罗曼斯智能锁

     官方商城

     密码管理

     一、密码设置部分
            触摸外面板点亮背光灯,  触摸键盘可以进行操作
        1. 添加密码
          *0#  录入管理员密码
          *1#  录入1号密码
          *2#  录入2号密码
          *3#  录入3号密码
          *4#  录入4号密码
          *5#  录入5号密码
          *6#  录入6号密码
          *7#  录入7号密码
          *8#  录入8号密码
          *9#  录入9号密码
       2. 删除指定密码
          按一次删除键,再按一次删除密码键(蓝色字部分),输入管理员密码,输入需删除的序号,则对应序号密码删除;
       3. 删除所有密码
          按住删除密码键2秒以上,删除所有用户密码;
     二、指纹操作部分
       1. 学习指纹
          按添加指纹键一次,输入管理员密码(白色字部分)
       2. 清除指定指纹
          按一次删除键,再按一次删除指纹键,输入管理员密码,输入对应需删除的序号。(蓝色字部分)
       3.清除所有指纹
          按住删除指纹键2秒以上,输入管理员密码(蓝色字部分)

     赵县壁纷影视文化发展有限公司